Зимски игри 2022- Почеток на 28.01.2022 во 15:00 часот, време по сервер [GMT +2]
- Влезна такса - БЕСПЛАТНА
- Времетраење - 30 дена

Општи услови- Се допуштаат регистрации единствено на профили над 20-то ниво. За профилите од верзија 5, каде што нема нива, условот е тие да бидат на повеќе од 500 нето економски поени и да се регистрирани пред повеќе од 1 седмица пред регистрациите за турнирот. Официјално вработените во Imperia Online немаат право на учество.

Правила на игра во турнирот- Брзина на развој на Империите - Мега Блиц (x10)
- Сите играчи почнуваат со по 1 милион од секој ресурс.
- Брзина на движење на личните војски - х4.
- Брзина на движење на сојузните војски - х1.
- Сојузите што учествуваат во игрите ќе се натпреваруваат во 12 различни дисциплини, кои покриваат различни аспекти на играта.
- Дисциплините ќе бидат со продолжителност од 1 до 4 дена.
- Дисциплините нема да бидат претходно познати и ќе бидат објавувани пред почетокот на секоја една од нив.
- За време на првите 3 дена на турнирот нема да има активна дисциплина.
- Сојузите ќе бидат оставени од до 30 играчи.
- Во првите 3 дена на светот може слободно да се влегува и излегува од сојуз. После овој период и при почетокот на дисциплините, сојузите се заклучуваат за промени во составот и нема да може да се исфрла, излегува, влегува или кани.
- Ако после 3-тиот ден има играчи без сојуз, тие ќе бидат блокирани и нема да можат да го продолжат учеството во турнирот.
- Лимитот на војска која може да биде распоредена во сојузен посед е зголемен на 500 милиони единици.
- Нивото на варварска закана ќе се зголемува 10 пати побрзо од нормалното.
- Секој варварски камп може да праќа напади против играчи кои се наоѓаат на максимум 360 растојание, наместо на 70.
- За секој победен варварски камп, играчот ќе добива 25% повеќе сила на нападот на варварите.
- Сила што се зголемува кај Варварските кампови - секој победен Варварски камп од играч, ќе ја зголемува војската на следниот нападнат Варварски камп со одреден процент. Зголемувањето е специфично за играчот кој напаѓа и нема да се одразува кај војската, која други играчи ја гледаат во кампот. Модификаторот за зголемување на Варварската војска во камповите се враќа до својата првична вредност на почетокот на секој ден.
- Бројот напади, кои секој играч може да ги испраќа кон варварски кампови е ограничен до 30 напади на ден. Ова исто така значи дека и максималната очекувана сила на варварски напад, којашто може да биде достигната е 350%. Бројот напади кон варварски кампови нема да биде ограничен во случај на дисциплини како Рунска изработка и Најмногу собрани ресурси од Независни градови, при кое максималната очекувана сила на варварски напад, која може да биде достигната, е ограничена на 500%.
- Ако напаѓачката варварска војска победи во Опсада на тврдина, сите градби на играчот паѓаат со 1 ниво, а основните поени за нив се одземаат од моменталните нето економски поени на играчот. Ако градба е во изградба, нивото што се гради ќе биде отстрането, а нето економските поени за него одземени. Куќите не можат да паднат под 5-то ниво во Престолнината и под 1-во ниво во останатите провинции. Ако тврдина 8 во неуништлива колонија биде уништена од варварски камп, колонијата повторно ќе стане уништлива.
- Варварските војски немаат капацитет на носивост, тие секогаш ги запленуваат сите ресурси ако победат во опсада на тврдина.
- Новиот модул Империјалната Виша Воена Академија ќе внесе масовна воена реформа во битките во турнирот. Во него имате можност за профилирање на единиците преку надоградување на нивните основни показатели или преку додавање на нови специфични вештини.
- Прфилирањето на секои од 4-те основни вида единици (копјеносци, стрелци, мечоносци и коњаница) се распределува во 10 нивоа, кои влијаат истовремено на 3-те класи (леки, тешки и елитни). Во 8 од овие 10 нивоа ќе имате можност за подобрување на основен показател за дадена единица, со тоа што избирате помеѓу напад, животни поени и издржување на војска. Важно е да нагласиме дека се променува основната вредност на показателот и на неа последователно имаат влијание сите други различни модификатори, на пример истражувања, терен, големи луѓе итн. Во останатите 2 нивоа ќе имате можност да подобрите постоечка специјална вештина на избраниот вид единица и да й додадете чисто нова вештина, карактерна за различен вид единица.
- Може да профилирате повеќе од еден вид единици, но нивоата за секоја следна започната единица се значително поскапи во споредба со претходната. Цената е во 1 вид ресурс, кој се сменува за секое следно ниво. Профилирањето не е моментално и има технолошко време пред да добиете можност за избор на подобрен показател или вештина. Изборот не е конечен и може да биде променет во секое време.
- Издржувањето на војската ќе варира во зависност од тоа каков процент составува војската од нето економските поени на играчот.
- Играчите ќе можат да избираат управувања за своите империи.
- Играчите ќе можат да ги испраќаат сите видови ресурси на своите сојузници.
- Играчите ќе можат да им праќаат засилувања на своите сојузници.
- Разликите во паѓањето на моралот за време на битка се зголемуваат од диапазон 1-7 поени на рунда до диапазон 2-8 поени на рунда.
- Нападите кои заклучуваат ќе работат според нови параметри. Нето вредноста на напаѓачката војска треба да биде најмалку 20% од нето вредноста на бранителот. Заклучувањето ќе се извршува само во последните 10 минути пред ударот, наместо преку целиот период во кој е видлив нападот.
- За време на игрите, сите учесници ќе добиваат двојно повеќе искуство за своите профили во светот на игрите.
- Нема да има Турнири.
- Нема мод Одмор.
- Сојузниот Премиум ќе може да биде активиран со еднократно плаќање и ќе биде валиден до крајот на турнирот. Максималниот ефект на Сојузниот премиум ќе се достигнува при само 30 претплатници, наместо при 50.

Рангирање- На крајот на секоја дисциплина, сојузите што се рангирале на првите 10 места ќе добиваат поени - за 1-во место - 75 поени, за 2-ро место - 45 поени, за 3-то место - 15 поени, за 4-то место - 7 поени, за 5-то место - 6 поени, за 6-то место - 5 поени, за 7-мо место - 4 поени, за 8-мо место - 3 поени, за 9-то место - 2 поени, за 10-то место - 1 поен.
- Ако 2 или повеќе сојузи имаат еднаков резултат на крајот на дисциплината, рангирањето ќе се одредува според правилото за тајбрејк, коешто ќе биде објавено пред почетокот на секоја дисциплина.
- Победник во Зимските игри ќе биде сојузот што собрал најмногу поени од сите дисциплини.
- Ако помалку од 10 сојузи успеале да добијат поени од дисциплини, тогаш во финалната десетка ќе бидат рангирани и сојузи без поени според следното правило: кој сојуз има понизок резултат при пресметување на просечната вредност на сите негови рангирања во одделните дисциплини, разделена на бројот дисциплини, во којшто учествувал.
- Следните тајбрејк правила ќе го решат финалното рангирање ако 2 или повеќе сојузи имаат еднаков резултат:
1-ви тајбрејк - кој сојуз има повеќе златни медали
2-ри тајбрејк - кој сојуз има повеќе сребрени медали
3-ти тајбрејк - кој сојуз има повеќе бронзени медали
4-ти тајбрејк - кој сојуз има понизок резултат при пресметување на просечната вредност на сите негови рангирања во одделните дисцплини, разделена на бројот дисциплини во коишто учествувал
5-ти тајбрејк - кој сојуз има повеќе нето економски поени

Награди:- Играчите од сојузите, рангирани на првите 3 места во крајното рангирање, ќе добијат медали за шампиони на Зимските игри на своите профили.
- Играчите од сите сојузи, коишто успеале да земат минимум едно прво, второ или трето место во некоја дисциплина, но нивниот сојуз не се рангирал во финалните топ 3, ќе добијат орден за учество. Секој играч може да добие само 1 орден.
- Сојузите што се рангирале на првите 10 места во крајното рангирање, ќе добијат дијаманти како што следува: за 1-во место - 6 800 000 дијаманти, за 2-ро место – 4 250 000 дијаманти, за 3-то место – 3 400 000, за 4-то место – 2 550 000, за 5-то место – 2 040 000, за 6-то место – 1 700 000, за 7-мо место – 1 190 000, за 8-мо место – 1 190 000, за 9-то место – 1 190 000, за 10-то место – 1 190 000.
*Сите награди во дијаманти ќе бидат поделени под форма на ваучери со е-пин за привремени дијаманти, валидни за 30 дена.

*Тимот на Империја Онлајн го задржува правото да ги променува правилата на турнирот во секој момент, без претходно предупредување и објаснување на учесниците.